پیوندهای مهم


 

 
 

  

 

 

X
اخبار

هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران در كنار همكاران دلسوز و خيرخواه از تمام ظرفيت هاي قانوني جهت توقف و عدم اجراي طرح اسكن اثر انگشت سردفتر استفاده خواهد نمود

با تقديم اهم فعاليتهاي كانون در مورد مشكل حادث، متذكر مي‌گردد كه هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران، دغدغه همكاران گرامي را بجا مي‌داند و از هرگونه تلاشي جهت رفع اين دغدغه فروگذار نخواهد كرد وليكن انتظار دارد در وضعيت حساس كنوني، سردفتران و دفترياران دلسوز و پايبند به قانون، به كساني كه با ايجاد موج و موج سواري قصد تضعيف جايگاه سند رسمي را دارند يا با انتشار ايده قهرمان پروري بدون نيّت خير با تخطئه اقدامات مفيد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تقابل بين سازمان و كانون اميد دارند و بر طبل دشمني مي‌كوبند، بها نداده تا انشاءالله از مجراي قانونی، معضل ايجاد شده برطرف گردد.
يک شنبه 11 آذر 1397
331

 

اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران

همكاران عزيز، سردفتران و دفترياران گرامي


سلام علیکم


همانگونه كه مطلعيد، سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور در مورخ 1397/08/30 با صدور بخشنامه شماره  97/17441 الزام سردفتر را به ارائه اثر انگشت و ثبت آن در سامانه ثبت آني جهت تأييد نهايي اسناد الكترونيكي و ساير خدمات ثبتي، مطرح و با تعيين ضرب الاجل تا تاريخ 1397/09/15 بر اين امر تأكيد ورزيده است.
قطع نظر از كيفيت تصويب طرح موسوم به اسكن اثر انگشت سردفتر در شوراي سياست گذاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و علي رغم مخالفت آشكار تنها نماينده كانون با تصويب طرح و همچنين مخالفت هاي بعدي هيأت مديره و اصرار بر مغايرت طرح با موازين قانوني، متأسفانه اخيراً در فضاي مجازي گروه هايي منتسب به جامعه دفاتر اسناد رسمي كه بعضاً نه از باب خيرخواهي و دلسوزي كه بلحاظ عناد و كينه شخصي و يا عقده گشايي و يا احياناً جلب نظر مخاطبين براي انتخابات آينده هيأت مديره و موارد مشابه ديگر، سعي در ناكارآمد نشان دادن هيأت مديره و تخطئه زحمات اعضا در ساير زمينه ها دارند و با اين اقدام زمينه بدبيني سردفتران و دفترياران شريف را با سازمان، نهادهاي قانونگذاري، مراجع قضايي، شوراي عالي كانون ها و جوامع سردفتري و هيأت مديره هاي كانون هاي سردفتران و دفترياران استاني، فراهم، كه در صورت عدم مديريت احياناً باعث خدشه به جايگاه دفاتر اسناد رسمي تضعيف نظام سردفتري خواهد گرديد.
لذا به منظور جلوگيري از ورود آسيب و تشحيذ ذهن همكاران گرامي در سراسر كشور، لازم ميدانیم اهم اقدامات كانون در موضوع متنازع فيه را به اطلاع برسانیم:
1) با تصويب طرح مذكور در تاريخ 1397/06/04 در يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي سياستگذاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ضمن اعلام مخالفت شديد، مسئوليت شركت در جلسات فني مربوطه به مسئول دفتر فن آوري اطلاعات كانون محول و نامبرده به حكايت مندرجات صورتجلسات موجود، مخالفت كانون را با اجراي طرح منجزاً بيان داشته است.

2) علي رغم مخالفت كانون با اجراي طرح، در مورخ 1397/08/20 با تعيين تعدادي از دفاتر 5 استان كشور و الزام دفاتر به قبولي پايلوت، طرح بصورت آزمايشي در اين دفاتر اجرا و سازمان مقرر نمود تا دفاتر پايلوت در پايان مدت 10 روزه مشكلات اجراي طرح را اعلام نمايند.


3) به محض پايلوت شدن تعدادي از دفاتر، با فراخوان هيأت مديره شوراي عالي كانون ها و جوامع سردفتري به تهران، با حضور در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و جلسه معاونت محترم امور اسناد سازمان، مشكلات طرح از زواياي مختلف حقوقي، قانوني، سياسي، اجتماعي، فني و ... مورد بررسي و انتقاد شديد اعضاي حاضر در جلسه به روند اجراي طرح و درخواست توقف اجراي آن مطرح گرديد. در اين جلسه معاونت محترم امور اسناد، با تعيين ضرب الاجل سه هفته اي، درخواست جمع بندي مكتوب مطالب، جهت ارائه به رياست محترم سازمان را مطرح نمودند.
4) در مورخ 1397/08/29 مجدداً اعضاي هيأت مديره كانون تهران در ملاقات با معاونت محترم امور اسناد سازمان، فقد جواز قانوني اجراي طرح و همچنين مشكلات متعدد اجراي احتمالي آن و نهايتاً طرح هاي جايگزين به منظور نظارت دقيق سازمان بر حضور سران دفاتر اسناد رسمي از جمله فعال شدن سامانه دفترخانه در هر هفته يكبار با نقش اثر انگشت سردفتر يا تأييد نهايي اسناد در پايان هفته حتي پايان روز، مطرح شد كه مورد موافقت سازمان قرار نگرفت.

5) علي رغم انقضاء صرفاً 7 روز از سه هفته مهلت مقرر و قبل از سپري شدن مدت 10 روزه پايلوت، متأسفانه در تاريخ 1397/08/30 بخشنامه مورد نظر صادر و حوزه دفاتر اسناد رسمي را با چالشي جدي مواجه نمود.
6) متعاقب صدور بخشنامه، با ايجاد رويه واحد در استانها، بدواً درخواست صدور اطلاعيه جهت عدم حضور همكاران سردفتر در ادارات ثبت اسناد و املاك تا تعيين تكليف موضوع در جلسه مجمع عمومي شوراي عالي گرديد و كانون مركز نيز در تاريخ 1397/09/06 مبادرت به انتشار اطلاعيه نمود.
7) دعوت از رؤساي كانون ها و جوامع استاني و شركت نمايندگان 30 استان در تاريخ هاي 1397/09/06 و 1397/09/07در جلسه فوق العاده و جلب نظر تمام اعضا بر ايستادگي و در صورت عدم اجابت خواسته صنف از طرف سازمان، مراجعه به ديوان عدالت اداري، اقدام ديگر كانون بوده است.
8) مراجعه به مجلس شوراي اسلامي و ديدار با نمايندگان محترم مجلس و بيان ديدگاهها در صبح چهارشنبه 1397/09/07 و ملاقات با برخي اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام در عصر اقدام ديگر كانون بوده كه نتايج آن بعداً مشخص خواهد شد.
9) شركت در جلسه اعتراض همكاران سردفتر و دفتريار استان تهران و انتشار اطلاعيه بعدي شوراي عالي با تأكيد بر عدم حضور سران محترم دفاتر اسناد رسمي در حوزه هاي ثبتي جهت اسكن اثر انگشت و همچنين تهيه دادخواست جهت ارائه به ديوان عدالت اداري اقدام ديگر كانون بوده است.
10) پيگيري ملاقات با رياست محترم سازمان و دعوت از رؤساي كانون هاي استاني در جلسه مورخ 1397/09/11 وظيفه ديگر بوده كه انشاءالله بخوبي انجام و مثمرالثمر واقع خواهد شد.

لذا با تقديم اهم فعاليتهاي كانون در مورد مشكل حادث، متذكر مي‌گردد كه هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران، دغدغه همكاران گرامي را بجا مي‌داند و از هرگونه تلاشي جهت رفع اين دغدغه فروگذار نخواهد كرد وليكن انتظار دارد در وضعيت حساس كنوني، سردفتران و دفترياران دلسوز و پايبند به قانون، به كساني كه با ايجاد موج و موج سواري قصد تضعيف جايگاه سند رسمي را دارند يا با انتشار ايده قهرمان پروري بدون نيّت خير با تخطئه اقدامات مفيد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تقابل بين سازمان و كانون اميد دارند و بر طبل دشمني مي‌كوبند، بها نداده تا انشاءالله از مجراي قانونی، معضل ايجاد شده برطرف گردد.
مجدداً تأكيد مي‌گردد هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران در كنار همكاران دلسوز و خيرخواه از تمام ظرفيت هاي قانوني جهت توقف و عدم اجراي طرح اسكن اثر انگشت سردفتر استفاده خواهد نمود تا با اتخاذ تصميم منطقي و قانوني دل نگرانيهاي حوزه سردفتري در این خصوص به فضل الهي پایان يابد.

 

 

اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

کانون سردفتران و دفتریاران