پیوندهای مهم


 

 
 

  

 

 

X
اخبار

درج امضای گرم اطراف سند وکالتنامه جهت استفاده در خارج کشور

درج امضای گرم اطراف سند وکالتنامه جهت استفاده در خارج کشور
سه شنبه 16 بهمن 1397
313

 

 

<بخشنامه>

 

مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها

نظر به اینکه در برخی از موارد وکلا با موکلین مندرج در اسنادرسمی وکالت تنظیم شده در دفاتر اسنادرسمی جهت ارائه سند به مراجع اداری یا بانکی خارج کشور نیازمند درج امضاء گرم اطراف سند وکالتنامه در ذیل سند هستند لذا در صورت درخواست هر یک از اطراف سند وکالتنامه دفاتر اسنادرسمی مکلفند با رعایت ماده (4) شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک مبنی بر اخذ امضا در نسخه پشتیبان و اثر انگشت در دفتر الکترونیک، پس از تائید نهایی نسبت به اخذ امضای متقاضی در ذیل سند وکالت اقدام و امضای مذکور توسط سردفتر به وسیله امضا و مهر گواهی گردد. مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

 

 

احمد تویسرکانی

معاون رئیس قوه قضائیه و

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

سازمان ثبت